پاسخ به: جایگاه غیر معمول صفت

#8115

جمله the cool night air pleasant on his face در اصل گرامر خاصی ندارد و کمی مختصر و ادبی به کار گرفته شده است و فعل be حذف شده است.

the cool night air (was) pleasant on his face.