پاسخ به: Register

#8117

در اینجا می توان از معنی فهمیدن یا متوجه شدن برای کلمه register استفاده کرد، توجه داشته باشید که کتاب هری پاتر برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است:

Harry just had time to register its handsome green cover, emblazoned with the golden title, The Monster Book of Monsters …