پاسخ به: let it slide

#8123

معنی اصطلاح محاوره ای و غیر رسمی let something slide به فارسی:

let something slide

در نظر نگرفتن، ندید گرفتن

You are really not letting it slide

تو واقعاً نمی خوای ندید بگیریش