پاسخ به: The knee in his jeans was torn

#8127

توجه بفرمایید که کلمه knee فقط به معنی زانوی پای انسان نیست و به زانوی شلوار نیز اطلاق می گردد. پس در اینجا زانوی شلوار پاره شده است نه خود زانوی پا.

One of the knees in his jeans was torn.

یکی از زانوهای شلوارش پاره شده بود.