پاسخ به: We’d seen the worst به فارسی

#8131

معنی اصطلاح see worse به فارسی:

I’ve seen worse.

بدتر از این ها را دیده ام.

We’d seen the worst.

بدترین حالت را دیده بودیم.