پاسخ به: Wetly

#8134

معنی قید wetly به فارسی:

wetly

خیس آب، خیس و خالی، غرق در آب، آب کشیده، به طور خیس