پاسخ به: arrogantly superior

#8153

اینکه عنوان دیگری نوشتید در پایین، مفهوم نیست. دقیقاً بفرمایید موضوع یا پاسخ خاصی را در جایی دارید که بی پاسخ مونده باشه تا حتما جواب بدیم.

haughty /ˈhɑːt̬i/ (هاتی)

متکبر

در مورد سوال شما نسبت به عبارت arrogantly superior در انگلیسی، باید خدمت شما عرض کنم که ساختار قید قبل از صفت در انگلیسی، ساختار رایج این زبان هست و این عبارت در زبان انگلیسی کاملاً عادی است و زبان آموزان هم باید به استفاده از این عبارت در زبان انگلیسی عادت کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

arrogantly superior

به طور مغرورانه ای متکبر، به طور مغرورانه متکبر

obviously clear

به طور آشکارا واضح

disdainfully proud

به طور وقیحانه ای مغرور

terribly good

به طور وحشتناکی خوب