پاسخ به: معنی Tipping point به فارسی

#816

معادل دقیق و خوب برای tipping point در فارسی « نقطه اوج » است. یعنی نقطه ای که تمام اتفاقات و تغییرات کوچک به بالاترین سطح اهمیت خود می رسند. نباید این عبارت را با Turning point که به معنای « نقطه عطف » است هم معنی قلمداد کرد. نقطه عطف الزاماً نقطه اوج ماجرا نیست و بالعکس.