پاسخ به: Haywire

#8163

سینای گرامی، اگر همیشه متن رو به جای تصویر متن داخل پرسش بیارید، راحت تر پاسخ دهی صورت می گیره. ممنون از اینکه همراه انگلیش تیم هستین.

معنی و ترجمه جمله مذکور:

The project makes the case for sophisticated planning in place of ‘an opaque system of decentralization that looks more like cell division gone haywire’.

ترجمه نزدیک به تحت اللفظی:

این طرح برای برنامه ریزی پیچیده و دقیق به جای یک سیستم عدم متمرکز سازی نامفهوم توجیه کننده است که شبیه به یک تقسیم سلولی آشفته و درهم ریخته است.

ترجمه معنایی:

این طرح، جایگزینی یک سیستم نامتمرکز و نامفهوم را با یک برنامه ریزی دقیق و پیچیده توجیه می کند. سیستم نامتمرکزی که بیشتر شبیه به یک تقسیم سلولی نابهنجار است.