پاسخ به: Register به فارسی

#8167

معنی عبارت We must register our concern about به فارسی:

We must register our concern about …

ما باید نگرانی خود را در مورد … ابراز کنیم.

register someone’s concern

نگرانی کسی را ابراز کردن