پاسخ به: برو سمت راستم، برو راست

#8168

توجه داشته باشید گاهی اوفات فارسی را به انگلیسی برگردادند می تواند در معنی آنچنان تغییر ایجاد کند که مفهوم جمله کاملاً تغییر کند. به افعال ترکیبی زیر توجه کنید:

get on (keep on) the wrong/right side of someone

طرف کسی را گرفتن (right side)، مخالف کسی بودن (wrong side)، در جهت مخالف کسی حرکت کردن و عمل کردن (wrong side)

keep on the  side of someone

در طرف کسی عمل کردن و صحبت کردن، طرف کسی را گرفتن

stay on the good side of someone

طرف کسی را گرفتن، در طرف کسی ماندن

Take the right side

1. از طرف راست رفتن، طرف راست را گرفتن و رفتن 2. در طرف حق ایستادن، در طرف درست ایستادن

فرق بین take و go بسیار هست اما در برخی مواقع نیز به خصوص در ترکیب با سایر کلمات می توانند یک معنی را انتقال دهند.

برای تغییر حالت از چپ به راست و بر عکس می توان از جملات زیادی استفاده کرد از جمله از جمله زیر:

stand on the other side (of me)

stand here (با نشان دادن محل مشخص)

برای حرکت کردن در سمت چپ جاده و … در مسیر حرکت می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

Take the right side