پاسخ به: Local deliveries only به چه معناست

#8174

معنی Local deliveries only به فارسی:

Local delivery

تحویل در محل، سرویس تحویل در محل

Local delivery only

فقط تحویل در محل، فقط سرویس تحویل در محل