پاسخ به: معنی List در جمله

#8175

معنی slight list به فارسی:

slight list

لیست کوتاه، فهرست مختصر