پاسخ به: Develop a drag به فارسی

#8178

کلمه drag در فیزیک به معنی بازدارندگی و مقاومت است.

develop a drag

بازدارنگی ایجاد کردن، نیروی کند کنندگی ایجاد کردن