پاسخ به: Lesser /ordinary /more mortals

#8179

معنی کلمات Lesser /ordinary /more mortals به فارسی:

Lesser

1. کمتر 2. دارای اهمیت کمتر 3. جزئی، کم

ordinary

عادی

lesser mortals

انسان های عادی، انسان های دارای شان و مقام کمتر