پاسخ به: معنی و معادل رجز یا رجز خوانی به انگلیسی

#818

معادل خوب و دقیق برای رجز یا رجزخوانی قبل از دعوا یا جنگ و … کلمه « Smack talk » است که معنای رجز یا رجزخوانی یا حتی کل کل کردن است و تفاوت آن با « Trash Talk » به معنی کری خواندن در این است که Smack talk همراه با کمی توهین و کلمات آزار دهنده است و معمولاً قبل از رزم و مبارزه و جنگ و … استفاده می شود ولی در Trash talk از فحش و ناسزا و … استفاده نمی شود و بیشتر قبل از مسابقات ورزشی بدون درگیری استفاده می شود.

مثال:

I don’t smack-talk — I’d rather just be playing hard and putting my focus on the game.

من رجز نمی خوانم – ترجیح می دهم که فقط سخت تلاش کنم و تمام تمرکز خودم را روی مسابقه بگذارم.