پاسخ به: سنگین کار میکنم

#8180

برای بیان «وزنه سنگین میزنم» یا «سنگین کار میکنم» به انگلیسی می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

work out with heavy weights

کار کردن یا تمرین کردن با وزنه های سنگین

work out hard

سخت تمرین کردن

مثال:

I work out with heavy weights at the gym.

من در باشگاه وزنه سنگین می زنم.