پاسخ به: Convulsively

#8186

معنی convulsive به فارسی همراه تلفظ:

convulsive /kənˈvʌlsɪv/ (کن والسیو)

رعشه آور، تشنج آور (بیشتر در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد اما در مورد خنده ای که باعث لرزیدن کل بدن هم می شود و … می توان استفاده کرد)