پاسخ به: معنی List در جمله

#8189
Fatemeh A

در اینجا یعنی لیست مختصری هست و تا انتهای لیست چیزی زیادی وجود نداره.