پاسخ به: Best side به فارسی

#8195

سنای عزیز برداشت بنده از این جمله که بسیار گیج کننده است این بود: در این جا عبارت good side یا As the best side به فارسی مربوط به روی خوش شخص می شود:

As the best side

به عنوان یا در بهترین حالت روی خوش

اما بعد از بحث طولانی با یکی از دوستان بریتانیانی خودم، که ایشون هم به شدت از ضعیف بودن این بخش از نوشته شکایت داشت، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که عبارت به صورت As the best side of بوده است که در این معنی با متن هماهنگ و معنادار می شود:

As the best side of

به عنوان بهترین طرفداران هوگوارت، به عنوان بهترین یاران هوگوارت