پاسخ به: کاربرد to

#8206
سینا

ببخشید استاد در همین مورد کاربرد to , در جمله ی زیر چرا to قبل از restore آمده ؟ چرا restore به صورت مصدر آمده ؟

One has sometimes to resort to these little devices.