پاسخ به: Tearing spirits

#8220

به این دلیل که بنده با اسامی داستان هری پاتر آشنا نیستم ولی در مورد کلمه tearing توضیحاتی خدمت شما می دم که شاید کمک تون کنه:

Tearing

خشن، شدید (صفت)

In a tearing hurry

در عجله شدید، با عجله زیاد

اما در اینجا می توان به معنی در حال پاره شدن و جدا شدن هم معنی بدهد:

In tearing spirits

به شکل ارواح در حال جدا شدن، به شکل ارواح در حال از هم گسستن