پاسخ به: We don’t want to be late

#8221

هر دو ترجمه یک معنی رو انتقال میدن و قابل استفاده هستن اما می توان از ترجمه های زیر هم استفاده کرد:

We don’t want to be late

  • نباید دیر کنیم
  • قرار نیست که دیر کنیم
  • نمی خواهیم که دیرمان شود
  • نمی خواهیم که دیر برسیم
  • نیازی نیست که دیر برسیم