پاسخ به: Never whole again

#8228

سینای عزیز، این عبارت Never whole again به خودی خود چندان معنادار نیست اما اگر جمله و یا متن و یا منبع را در اینجا به اشتراک بذارید. حتما بررسی و پاسخ داده میشه.

به عنوان مثال:

make someone whole again

خسارت کسی را به طور کامل جبران کردن