پاسخ به: does she have or has کدوم درسته؟

#824

نکته اول: باید توجه داشت که Has برای ضمیر سوم شخص مفرد She/He/It می آید و جایگزین Have می شود.

نکته دوم: باید توجه داشت که Does برای برای ضمیر سوم شخص مفرد می آید و جایگزین Do می شود.

پس در دستور زبان انگلیسی وقتی که از Does استفاده می کنیم و نشان ضمیر سوم شخص را به جمله می دهیم، دیگری نیازی نیست باز هم از یک نشان دیگر مثل Has استفاده کنیم.

پس Does she have درست است. این امر در منفی کردن جمله هم مصداق دارد. چند مثال خوب برای این نکته گرامری:

Does she have a car?

She doesn’t have a car.