پاسخ به: بهم میخوره چند سالم باشه؟

#8240

برای پرسیدن اینکه «به من می خوره چند سالم باشه» می توان از پرسش زیر استفاده کرد:

How old do I look?

به من می خورد که چند سال داشته باشم؟ (به من می خوره چند سالم باشه)

What age do you think I am?

فکر می کنی که من چند ساله باشم؟، فکر می کنی که من چند سال سن داشته باشم؟

اما در مورد پرسیدن از لهجه می توان سوال های زیادی مطرح کرد از جمله:

Where’s your accent from?

لهجه شما برای کجاست؟، لهجه شما کجایی هست؟

Where would you guess I’m from based on my accent?

از روی لهجه ام، حدس می زنی که من کجایی باشم؟

Where am I from based on my accent?

بر اساس لهجه ام، اهل کجا هستم؟

Your accent is from Iran / Your accent comes from Iran.

لهجه ات ایرانی هست، لهجه ایرانی داری

Your accent shows, you’re from Iran (you come from Iran).

لهجه ات نشون میده که اهل ایران هستی.