پاسخ به: چرا دوربین سمت دیوار گرفتی

#8243

سلام خدمت شما،

برای بیان این حالت جملات بسیاری رو میشه گفت و این مونده به نظر شما که چطور بیان کنید. به عنوان مثال:

I’m watching the wall instead of you on the screen.

دارم به جای تو دیوار را در صفحه نمایش می بینم.

Your camera is showing the wall on the screen. Put the camera before you.

دوربین شما دیوار را در صفحه نمایش نشان می دهد. دوربین را در مقابل خود قرار دهید.

I’m watching the wall one the screen. Stand (sit) before the camera, please.

دیوار را در صفحه نمایش می بینم. لطفاً در مقابل دوربین بایستید (بنشینید).