پاسخ به: Run off

#8244

البته run off بیشتر به معنی به طور غیر منتظره ترک کردن، ناگهانی از جایی رفتن است ولی معنی دیگری که در این جمله می توان از این فعل مرکب یا ترکیبی گرفت، این است:

They run off eckeltricity, do they?

آنها (تلویزیون و دستگاه ضبط ویدیو) از برق کشیده شده اند.

گویا در این جمله کمی با استعاره بیان شده:

آنها (تلویزیون و دستگاه ضبط ویدیو) از برق فرار می کنند؟ فرار می کنند؟