پاسخ به: Nice odds

#8253

در اینجا باید به دنبال معنی کلمه odds (به صورت جمع این کلمه معنی دیگری دارد) باشید:

Odds

1. احتمالات 2. شانس برد، احتمال برد (در مسابقه و …)