پاسخ به: دکمه ای که روش نوشته سلام

#8255

برای بیان و ترجمه جملات مذکور به انگلیسی می توان از معادل های زیر استفاده کرد:

۱.”دکمه ای که روش نوشته شده ‘سلام’ را ، فشار بده”.

Press the HELLO key / Press the HELLO button

دکمه یا کلید سلام را فشار دهید

۲.”حوله ی روی چوب لباسی رو برام بیار”.

Get/bring the towel (to me) from the towel rack (Clothes tree).

۳.”اونجا ‘ کشوری یا یک شهری’ کار و بار خراب است و اوضاع اقتصادیش داغونه”.

مثال های بسیاری برای بیان این جمله می توان زد از جمله:

Business is on the rocks there.

Business is on the rocks there and economy is in recession.

کسب و کار خراب است و اقتصاد در رکود قرار دارد.

Business is on the rocks there and economic situation is bad.

کسب و کار خراب است و وضعیت اقتصادی بد است.

Iraq’s economy is broken.

اقتصاد عراق خراب است.

Russia experiences a deep economic recession.

روسیه یک رکود اقتصادی سنگین را تجربه می کند.