پاسخ به: معادل و معنی ضرب المثل Beauty is in the eye of the beholder

#826

ضرب المثل زیبای Beauty is in the eye of the beholder در زبان انگلیسی به معنای این است که زیبایی و زیبا بودن در نظر هر شخصی می تواند متفاوت از دیگران باشد. معنی و معادل دقیق و قابل قبول برای این ضرب المثل یک ضرب المثل فارسی است:

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد (بیاید) یا علف باید به دهن بزی مزه کند.