پاسخ به: من خرابش نکردم

#8260
Sahar4568

سلام مجدد در واقعا چطور باید گفت مثلا

” سازمان برق، برق را برد’،قطع کرد،’…تا ترانس برق کوچه ی ما از گرما و فشار زیاد، نترکد”