پاسخ به: دکمه ای که روش نوشته سلام

#8264

بله چرا که.

Bring me the towel that is hung from the hanger.

Bring me the towel hung from the hanger.

فقط hanger به چوب آویز لباس گفته میشه.

hanger