پاسخ به: گرامر فعل to be

#8267

سینا جان این گرامر در انگلیسی قطعاً غلط هست. تنها دلیل این نوشته فقط می تونه این باشه که نشون بده کسی که داره صحبت می کنه در صحبت زبان انگلیسی مشکل داره و نمی تونه درست انگلیسی صحبت کنه.