پاسخ به: تازه اول راهه به انگلیسی چی میشه؟

#828

عبارت خوبی که برای گفتن این مفهوم یعنی تازه اول کار است یا تازه ابتدای راه است، در فیلم ها و سریال های انگلیسی زبان و مکالمه روزمره انگلیسی زیاد به کار می رود، این جمله انگلیسی است:

It’s just the beginning