پاسخ به: با همین دماغت…یک ست کم زدم

#8287

برای ست در این تمرین از همان کلمه set استفاده می شود.

Do 4 sets of 10

4 ست 10 تایی انجام بده یا بزن

Another set is left.

یک ست دیگر مانده است. (یه هست دیگه مونده)

One set is left / One set has remained.

یک ست باقی مونده