پاسخ به: انگشتم زده بیرون…من عاشق خودت کردی.سن و سال

#8294

بله این جمله هم مشابه جملات مذکور هست و می توان در معنی اینکه کسی رو عاشق خود کردن مورد استفاده قرار داد.