پاسخ به: سوال « نظرت چیه » رو چطور به انگلیسی بپرسیم؟

#830

عبارت و جمله هایی که در مواقع پرسیدن نظر کسی در انگلیسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و رایج هستند:

What’s your idea? (نظر شما چیست یا نظرت چیه؟)

What do you think? (تو چه فکر می کنی یا تو چی فکر می کنی؟)