پاسخ به: مرحله چندمی..در حد من نیستی…حواسش نیست..

#8302

سلام خدمت شما،

جواب سوال اول شما که می توان با جملات مختلفی بیان کرد:

Strike him when he’s distracted by something.

وقتی که حواسش به چیزی پرت شد، بزنش.

در مورد سوال دوم شما، اصطلاح پرکاربردی که در این جور مواقع استفاده می شود:

Someone/something is out of someone’s league.

چیزی یا کسی فراتر یا سرتر از کسی باشد

I’m out of your league.

من از تو سرتر هستم، در حد من نیستی

She’s out of my league and I don’t think to have a chance to date her.

او سرتر از من است و فکر نمی کنم شانسی برای قرار گذاشتن با او داشته باشم.

ترجمه و معادل جمله سوم شما:

Which stage are you?

Which stage of the game are you?

ترجمه و معنی جمله چهارم:

Did you learn it from English movies?