پاسخ به: فعل go و come…

#8303

بله در مورد اشیاء، وقایع و … هم می توان از افعال come و go استفاده کرد.

در مورد سوال دوم شما فعل go up چندان مفهوم را نمی رساند.

Harry Potter levitated the plates.

هری پاتر بشقاب ها را در هوا معلق کرد.