پاسخ به: کاربرد و معنای had در جمله ی زیر

#8309

بله سینای گرامی، این بحث مربوط به گرامر و دستور زبان انگلیسی می شود. برای اینکه خیلی ساده به مبحث توضیح بدهم، به موارد زیر توجه کنید.

عبارت If I had همان عبارت Had I در گرامر زبان انگلیسی است و هر دو جزئی از جملات شرطی به شمار می آیند. به مثال های زیر توجه کنید.

If I had stayed in the US, …

Had I stayed in the US, …

 اما تفاوت جزئی این دو نوع بیان در ساختار زبان انگلیسی این است که عبارت Had I کمی رسمی تر از عبارت If I had است.