پاسخ به: اسم و فعل استیضاح و استیضاح کردن به انگلیسی

#832

در آمریکا برای استیضاح یک رئیس جمهور یا یک مقام رسمی از کلمه « Impeach » به معنی استیضاح کردن و همچنین اعلام جرم کردن علیه کسی مورد استفاده قرار می گیرد. معنی و تلفظ اسم و فعل:

Impeach /ɪmˈpiːtʃ/ (ایمپیچ): استیضاح کردن، اعلام جرم کردن علیه

Impeachment /ɪmˈpiːtʃ.mənt/ (ایمپیچمنت): استیضاح، اعلام جرم

چند مثال از جملات استفاده شده در خبرگزاری های انگلیسی زبان:

Trump’s impeachment trial comes at a high point for fans.

جلسه (دادگاه) استیضاح ترامپ برای طرفدارانش به نقطه‌ی اوج می رسد.

The impeachment of Donald Trump, the 45th president of the United States, occurred on December 18, 2019.

استیضاح دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده در 18 دسامبر 2019 برگزار شد.