پاسخ به: کاربرد فعل take

#8323

معانی که ذکر کردید و حتی خیلی بیشتر از این چند مورد برای فعل take در فارسی بکار می رود. باید در زبان انگلیسی به collocations و phrasal verbs نیز توجه داشت. collocation یعنی گروه کلماتی که با هم می آیند مانند ups and downs (پستی ها و بلندی ها) یا take a look (یک نگاهی انداختن). به چند مثال زیر توجه کنید:

Take me home

من را به خانه ببر

Take a guess

حدس زدن

Take a look

یک نگاهی انداختن

Take an exam

امتحان دادن

Make an exam

امتحان گرفتن

Take off

بلند شدن (هواپیما)، در آوردن (لباس)

به عنوان مثال دیگر، به جای گفتن پاتو بکن تو کفشت در فارسی از عبارت زیر باید استفاده کرد:

Put on your shoes