پاسخ به: Have a little patience with sth

#8324

معنی عبارت Have a little patience with sth به فارسی:

Have a little patience with something or somebody

کم تحمل بودن نسبت به چیزی یا کسی