پاسخ به: معنی it’s no use در مکالمه

#8331

معنی عبارت محاوره ای و عامیانه it’s no use به فارسی:

It’s no use

فایده ای نداره (فایده ای ندارد)