پاسخ به: معنی you’re on your own

#8348

معنی و معادل اصطلاح you’re on your own به فارسی:

You’re on your own

خودتی و خودت، فقط باید به خودت متکی باشی