پاسخ به: برو کنار..میزنمتا…صدا بیرون نره

#8349

اگر به دنبال معادل کلمه صوت در انگلیسی هستید، می توانید از معادل sound که در فیزیک و … کاربرد دارد، استفاده کنید.

بله جمله مذکور قابل استفاده است ولی بیان جمله حالت شوخی و یک لفظ سرسری را ندارد و جدی است.

If you bother me, I would beat you.

If you bother me, I would hit you.