پاسخ به: Make with

#8359

سلام، سپاس از شما،

ببنید فعل مرکب make with که مخصوصا در انگلیسی آمریکایی کار برد دارد، یک فعل مرکب از و به معنی انجام دادن یا آوردن یا دادن چیزی است. در مورد ساخت خانه توجه داشته باشید که از فعل build استفاده می شود. بنابراین برای بیان جمله مذکور بهتر از به صورت زیر استفاده شود:

این خانه را با آجر بساز

Build a brick house

یک خانه آجری بساز

Build a house with bricks

خانه ای با آجر بساز