پاسخ به: Put vs place

#8362

سلام، ببنید این دو کلمه در برخی از موارد مترادف و هم معنی هستند و می توان به جا هم به کار برده شوند اما برای اینکه بدانیم دقیقاً در چه موقعیتی بهتر است از کدام فعل استفاده کنیم، تنها راه مراجعه به فرهنگ زبانی و یادگیری موقعیت های مورد استفاده برای هر فعل است. اما در کل فعل place در معنی قرار دادن و جای دادن کمی رسمی تر از put است.

در ادامه توضیح خواهیم داد که کمی تفاوت این دو فعل در چیست. اما پیش از آن، به مثال های زیر برای درک بهتر موقعیت های مورد استفاده توجه کنید:

They tried to put me at ease. (Oxford)

India has put three experimental satellites into space. (Oxford)

I put my hand out towards her. (Oxford)

A newspaper had been placed beside my plate. (Oxford)

Enemy officers were placed under arrest. (Oxford)

She placed her name on the list of volunteers. (Cambridge)

She placed the emphasis on the word “soon” in order to make sure was understood.(Cambridge)

البته این تفاوت می تواند در بین خود انگلیسی زبان ها هم بحث برانگیز شود اما به طور کلی از place بیشتر از بابت موقعیت و لوکیشن استفاده کنید. در کل put را معنی و حس گذاشتن و ذخیره کردن و نگهداری کردن و از place به معنی گذاشتن و ول کردن استفاده کنید.

She puts the book in the shelf.

I placed the plant in my garden.