پاسخ به: Wheal در ضایعات پوست

#8363

ببنید در انگلیسی کلمه wheal گاهی جای welt یه تاول و برجستگی های تاول گونه ولی اغلب به عنوان hive یا کهیر مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از علائم آشکار حساسیت و آلرژی تلقی می شود.